1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ojciec prof. zw. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski

 
W 1983 r. wstąpił do Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. W czerwcu 1988 r. uzyskał dyplom magistra filozofii (specjalizacja: psychologia) w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie pracy „Koncepcja duszy ludzkiej w myśli św. Augustyna”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. T. Wojciechowskiego. W maju 1989 r. uzyskał stopień licencjata filozofii na tejże uczelni. 22 września 1989 r. złożył profesję wieczystą na Jasnej Górze w Zakonie Paulinów, gdzie też 19 maja 1990 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1990 r. po przedłożeniu pracy „Ujęcie nieomylności Kościoła przez H. Friesa w świetle eklezjologii fundamentalnej A. Langa”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. A. Kubisia, przyznano mu tytuł magistra teologii. Zaś w rok później tytuł licencjata teologii na podstawie pracy pt. „Ujęcie wiary przez Magisterium Kościoła i w «Istocie katolicyzmu» Karla Adama”.


W latach 1990/1991 pracował jako wikary w parafii św. Trójcy i Matki Bożej Częstochowskiej w Mochowie (Głogówek), gdzie obok posług sakramentalnych założył młodzieżową grupę "Pierwotniaki". Katechizował w szkole w Błażejowicach i w Dzierżysławicach.


Studia specjalistyczne o. Andrzej Napiórkowski odbył w Niemczech (Tybinga, Ratyzbona) i uwieńczył je doktoratem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Regensburgu na podstawie pracy „Schrift-Tradition-Kirche. Glaubensquelle in M.J. Scheebens theologischer Erkenntnislehre” (Frankfurt a.M. 1996, ss. 295). W soboty i niedziele posługiwał jako kapłan, pełniąc funkcję proboszcza w parafii św. Erharda Rainertshausen i Pfaffendorf (diecezja Ratyzbona). Z kolei w trakcie rocznego pobytu na Uniwersytecie w Tybindze w soboty i niedziele był zaangażowany duszpastersko w parafii św. Ulricha w Wellendingen oraz w parafii św. Gallusa w Wilflingen (diecezja Rottenburg-Stuttgart). W ramach przygotowań do rozprawy habilitacyjnej odbył sześciomiesięczny recherche libre zarówno na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie (1994), jak i w Bossey oraz w Genewie (Szwajcaria) przy Światowej Radzie Kościołów (2000).


O. Andrzej habilitował się na podstawie rozprawy „Bogactwo łaski a nędza grzesznika. Zróżnicowany konsensus teologii katolickiej i luterańskiej o usprawiedliwieniu” (Kraków 2000, ss. 404). Z dniem 1 października 2004 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym w PAT w Krakowie, a w 2006 r. otrzymał tytuł profesora.


Jako teolog specjalizuje się zwłaszcza w eklezjologii integralnej (fundamentalnej i dogmatycznej). Aktualnie pracuje w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie na Wydziale teologii kieruje katedrą eklezjologii. Jego badania naukowe można uszeregować w pięć kręgów tematycznych: 1. eklezjologia i chrystologia; 2. zagadnienia ekumeniczne w szerokim ujęciu; 3.  dialog katolicko-luterański; 4. problematyka wolności, łaski, usprawiedliwienia; 5. mariologia oraz tematyka pastoralna i okolicznościowa.


Analizując bardziej szczegółowo jego całościowy dorobek naukowy, można wyodrębnić następujące zagadnienia: myśl katolicka (M. Scheeben, J. Ratzinger) i ewangelicka (Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer) w zakresie eklezjologii i soteriologii; soteryjne aspekty eklezjologii; koncepcja Kościoła jako wspólnoty (communio); istota teologicznej refleksji w formule: uczłowieczyć Boga (Jezus Chrystus), aby przebóstwić człowieka (Maryja).


Jego dorobek obejmuje blisko 200 publikacji, między innymi książki własne – 18, książki redagowane – 8 oraz książki współredagowane – 11. Wypromował 3 doktorów, kilkudziesięciu magistrów i licencjatów.


W latach 2002-2008 pełnił odpowiedzialną funcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie oraz przeora klasztoru paulinów Na Skałce w latach 2002-2008. Aktualnie jest przewodniczącym Sekcji Teologów Fundamentalnych Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie oraz zastępcą dyrektora Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII. Nieprzerwanie od marca 2001 r. jest kierownikiem katedry eklezjologii na Wydziale Teologicznym wspomnianego Uniwersytetu.


Jeśli chodzi o jego przynależność do organizacji, to trzeba wskazać na jego członkowstwo w Komitecie Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk; w Polskim Towarzystwie Teologicznym w Krakowie; w Polskim Towarzystwie Mariologicznym; w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, w The European Society for Ecumenical Research „Societas Oecumenica”, w Europejskim Stowarzyszeniu Teologów Katolickich.


O. Andrzej Napiórkowski jest członkiem Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy, honorowym Bratem Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Został odznaczony medalem Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Józefa Piłsudskiego (2003), srebrnym medalem „Labor Omnia Vincit” poznańskiego Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za „krzewienie idei pracy organicznej” (2005), medalem św. Jadwigi Śląskiej (2006), złotym medalem 750-lecia lokacji Miasta Krakowa (2007) przyznanym przez Radę miasta Krakowa oraz srebrnym medalem Krakowskiego Bractwa Kurkowego (2007); statuetką Hipolita Cegielskiego dla Lidera Pracy Organicznej (2008), „Guzem Oracewicza” przez króla kurkowego Tadeusza Rysia (2008); nagrodą Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej (2013).


Oprócz działalności naukowej, udziela się również aktywnie na polu duszpasterskim, wygłaszając wiele homilii, okolicznościowych kazań i prelekcji. Prowadził rekolekcje dla kapłanów. Był wielokrotnym przewodnikiem grup w pielgrzymkach pieszych do maryjnych sanktuariów w Polsce i USA. Reaktywował skałeczne Bractwo Aniołów Stróżów i był jego pierwszym moderatorem (2005-2008). Posługiwał wspólnotom neokatechumenalnym (1998-2000). Będąc rektorem bazyliki Na Skałce – wraz ze swoimi współpracownikami – przeprowadził znaczące programy duszpasterskie – Rok Stanisławowski, Rok Aniołów, Rok Wielkich Polaków. W czasie swojego przeoratu zainicjował i uwieńczył budowę Ołtarza Trzech Tysiącleci, dzięki fundatorom państwu Lucynie i Piotrowi Skalskim.


Jako kapłan sprawuje Eucharystię, głosi słowo Boże, posługuje w konfesjonale, jest kierownikiem duchowym wielu osób. O. Andrzej zaprasza na coniedzielną Mszę Świętą o godz. 17.30, którą sprawuje w kościele Na Skałce.

Zapraszam do lektury