1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Misterium Communionis

 

 Przełomowy w dziejach Kościoła Sobór Watykański II wprowadził szereg innowacji, które w sposób znaczący zmieniły rzeczywistość Kościoła. Jedna z ważniejszych zmian dotyczyła podkreślenia służebnej roli Kościoła i udziału zarówno biskupów, jak i kapłanów i wiernych świeckich w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa, realizowanym jako świadectwo, kult i posługa. Pozwoliło to spojrzeć na Kościół przede wszystkim jako na wspólnotę - communio. Książka stanowi syntetyczne ujęcie zagadnienia wspólnoty eklezjalnej z punktu widzenia zarówno eklezjologii fundamentalnej, jak i dogmatycznej, toteż zostało w niej omówione wiele różnorodnych aspektów wspólnotowości: m.in. komunijny sens Zmartwychwstania, Słowa Bożego, Krzyża, Trójcy Świętej, modlitwy, liturgii, sakramentów, Eucharystii, posługi potrzebującym, męczeństwa, życia konsekrowanego i rozmaitego typu wspólnot, jakie tworzą wierni. Autor wychodzi przy tym z założenia, że idea wspólnoty jest powszechna i właściwa wszystkim chrześcijanom, wszystkim wierzącym, a wreszcie całemu stworzeniu.

 

Zapraszam do lektury